TOYOX TRADING THAILAND

บริจาคสายยางเพื่อรับมือโควิด-19

3 thumbnail บริจาคสายยางเพื่อรับมือโควิด-19

TTT สนับสนุนสายยาง Food Grade ให้แก่ ฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19