โครงการ Charity of the Month

1 thumbnail charity of the month

โครงการ Charity of the Month เป็นโครงการที่บริษัทจะปันงบส่วนหนึ่งให้พนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน เป็นผู้เลือกว่าจะบริจาคให้หน่วยงานหรือมูลนิธิใด และนำไปบริจาคด้วยตนเอง ซึ่งโครงการนี้ก็ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 มีเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ที่ผ่านมาเจ้าของวันเกิดในแต่ละเดือนได้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับหน่วยงานและมูลนิธิที่หลากหลาย เช่น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันบำราศนราดูร มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ฯลฯ

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า