TOYOX TRADING THAILAND

สมัครงาน

คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

ใบสมัครงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ไฟล์ .doc หรือ .docx หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 32 MB
ไฟล์ .jpg หรือ .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB
คน
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.
ระดับการศึกษา: ปวส.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
เริ่มจากสถานที่ทำงานล่าสุดก่อน
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ประวัติการฝึกอบรม
คำ/นาที
คำ/นาที
บุคคลอ้างอิงที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้
บันทึกข้อมูลเรียบร้อย

เราจะติดต่อกลับ

ขอบคุณที่สนใจบริการของเรา

เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด