TOYOX TRADING THAILAND

โรลสายยางม้วนเก็บอัตโนมัติ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย ที่ไม่ใช้ระบบกระตุกล็อค ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่